Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti privatnih iznajmljivača za 2023. godinu

26.4.-1.10.2023.

KLASA: 603-01/23-01/01
URBROJ: 21-01/23-1
Malinska, 26. travnja 2023. godine

 

Javni poziv za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu u okviru Programa rada TZO Malinska-Dubašnica za 2023. godinu

 

I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (domaćini obiteljskog smještaja) na području Općine Malinska – Dubašnica u 2023. godini.

II.

Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti u iznosu od 100,00 EUR. Sufinanciranje je jednokratno, te se odnosi na jednu smještajnu jedinicu. Ostatak iznosa do pune cijene sukladno dogovoru sa izvođačem, prijavitelji direktno podmiruju sami. Pravo na sufinanciranje ima isključivo nositelj Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području općine Malinska – Dubašnica koji se prijavljuje na javni poziv.

III.

  Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata

Aktivnosti će izvršiti – F MEDIA, vl. Fran Karabaić, Nikole Tesle 38F, 51511 Malinska.

 

Iznajmljivači koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • podmiriti sve obveze prema Turističkoj zajednici Općine Malinska – Dubašnica i Općini Malinska -Dubašnica (potrebno je priložiti kopiju dokaznice o podmirenju poreza i obrazac TZ 2 za turističku članarinu)
  • ispuniti i poslati/donijeti obrazac prijave koji je dio ovog Javnog poziva
  • priložiti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl. digitalni i/ili tiskani oglasi i sl.)

V.

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica priznat će sufinanciranje aktivnosti iz točke III. za podnesene prijave zaključno do 1.10.2023. godine odnosno do ispunjenja iznosa predviđenog za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača, a, prema Programu rada Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu.

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica vršit će plaćanje iznosa iz toč. II. ovog Javnog poziva izravno izvođaču F MEDIA, vl. Fran Karabaić, Nikole Tesle 38F, 51511 Malinska temeljem ispostavljenog računa i dokaznica iz toč. IV. alineje 3 ovog Javnog poziva.

VI.

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja nekvalitetnih prijedloga za financiranje.

PREPORUKA: u cilju podizanja razine kvalitete i modernizacije načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja na području Općine Malinska – preporučamo da se za izradu svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala prati vizualni identitet koristeći logo TZ – a.

Za preuzimanje priručnika za korištenje logotipa, molimo obratite se Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica.

Zahtjevi se dostavljaju osobno ili putem pošte u:

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica,
Obala 46, 51511 Malinska,
ili na e- mail: info@visitmalinska.com


26/04/2023

Vezane objave