Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

JAVNI POZIV za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača u 2022. godini

Prijava za sufinanciranje marketinških aktivnosti u 2022. godini

Javni poziv

za prijavu programa financiranja marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (domaćini obiteljskog smještaja) u okviru Programa rada Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu

Malinska, 04.03.2022.

I.

Predmet ovog javnog poziva je prijava programa  financiranja  marketinških aktivnosti pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (domaćini obiteljskog smještaja)  na području Općine Malinska – Dubašnica u 2022. godini.

II.

Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica će sufinancirati prihvaćene programe marketinških aktivnosti do 50% troškova ukupnih ulaganja, a do maksimalnog iznosa od 700,00 kuna. Pravo na sufinanciranje ima isključivo nositelj Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu na području općine Malinska – Dubašnica koji se prijavljuje na javni poziv.

III.

  Kao predmet sufinanciranja moguće je prijaviti sljedeće aktivnosti:

  • fotografiranje interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • izrada video zapisa interijera i eksterijera smještajnih objekata
  • nabava softvera za vođenje obiteljskog smještaja (booking i sl. )
  • oglašavanje u domaćim i stranim medijima, tiskovinama i društvenim mrežama
  • ostale promidžbene aktivnosti koje pomažu promociji obiteljskog smještaja.

Iznajmljivači koji se prijavljuju na javni poziv za sufinanciranje moraju zadovoljiti sljedeće kriterije:

– podmiriti sve obveze prema Turističkoj zajednici Općine Malinska – Dubašnica i Općini Malinska -Dubašnica (potrebno je priložiti kopiju dokaznice o podmirenju poreza i obrazac TZ 2 za turističku članarinu)

– ispuniti i poslati/donijeti obrazac prijave koji je dio ovog Javnog poziva

– priložiti preslike računa o troškovima koji glase na podnositelja prijave, a koji moraju biti izdani u 2022. godini te dokaze o da su predmetni računi podmireni

– priložiti dokaznice o izvršenju aktivnosti koje su predmet sufinanciranja (link na fotografije na web stranicama, foto i video materijal na USB sticku i sl. digitalni i/ili tiskani oglasi i sl.)

V.

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica priznat će sufinaciranje aktivnosti iz točke III. za podnesene prijave zaključno do 1.10.2022. godine odnosno do ispunjenja iznosa predviđenog za sufinanciranje marketinških aktivnosti iznajmljivača, a, prema Programu rada Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica za 2022. godinu.

VI.

Turistička zajednica Općine Malinska – Dubašnica zadržava pravo neprihvaćanja nekvalitetnih prijedloga za financiranje.

PREPORUKA: u cilju podizanja razine kvalitete i modernizacije načina komuniciranja i promoviranja privatnog smještaja na području Općine Malinska – preporučamo da se za izradu svih digitalnih i tiskanih promidžbenih materijala prati vizualni identitet koristeći logo TZ – a.

Za preuzimanje priručnika za korištenje logotipa, molimo obratite se Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica.

 

Prijedlozi marketinških aktivnosti dostavljaju osobno ili putem pošte u:

Turistički ured Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica,

Obala 46, 51511 Malinska,

ili na e- mail: info@visitmalinska.com


04/03/2022

Vezane objave