Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Organizacijski ustroj

Predsjednik TZO Malinska-Dubašnica

Dužnost predsjednice Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica temeljem odredbi Zakona i Statuta, obnaša općinski načelnik – g. Robert Anton Kraljić.

Predsjednik predstavlja Zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća, organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, Statutom i programom rada Zajednice, brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice, s direktorom Turističkog ureda priprema sjednice Turističkog vijeća i Skupštine, pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima od zajedničkog interesa, potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština i Turističko vijeće, obavlja i druge poslove utvrđene aktima tijela Zajednice.

Robert Anton Kraljić
Predsjednik Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica

nacelnik@malinska.hr

 

Direktor

Direktor Turističkog ureda
Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu Općine Malinska-Dubašnica, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Daniel Manzoni,
Direktor Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica

 

SKUPŠTINA TZO MALINSKA-DUBAŠNICA

Najviše tijelo Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica je Skupština koja njome i upravlja.

Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, grupiranih po skupinama. Broj predstavnika u Skupštini Zajednice limitiran je i iznosi 18.

Broj predstavnika unutar svake grupe djelatnosti u Skupštini Zajednice određuje se razmjerno visinu udjela skupine u prihodu Zajednice na način, da svaku skupinu predstavljaju članovi s najvišim udjelom prihoda unutar skupine. Udjel skupine čini zbroj udjela pripadnika skupine.

Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25% turističke pristojbe, koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, s time da jedan član može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

Supine djelatnosti:

  • Hotelska djelatnost,
  • Turistička djelatnost (turističke agencije i turoperatori),
  • Privatni iznajmljivači,
  • Ugostiteljska djelatnost,
  • Ostale djelatnosti.

Skupština Zajednice donosi Statut Zajednice, odluke o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja, odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća, donosi godišnji program rada Zajednice i izvješće o izvršenju programa rada, donosi Poslovnik o radu Skupštine, nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice, nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Zajednice.

 

Članovi Skupštine TZO Malinska-Dubašnica

Vrsta djelatnosti Član turističke zajednice Ime i prezime člana skupštine
1. Hotelska djelatnost Byder projektiranje d.o.o. Lidija Jurešić
2. G.P.P. Mikić d.o.o. Ana Turčić
3. Hoteljerstvo, turizam “Pinia” Josip Turčić
4. Margaret d.o.o. Danijel Šabalja
5. Ugostiteljstvo i trgovina “Rova” Danica Krnčević Purić
6. Turistička djelatnost Kralj d.o.o. Tanja Lulić
7. Olivari d.o.o. Ivana Lesica
8. Ugostiteljska djelatnost Bar i more d.o.o. Leonard Lleshi
9. Konoba Nino Nikola Hržić
10. Ostale djelatnosti Petrol d.o.o. Davor Turina
11. Trgovina Krk d.o.o. Renata Staničić
12. Privatni smještaj Marija Cerović
13. Mirko Karuza
14. Olga Milišić
15. Mate Spicijarić
16. Gordana Stanković
17. Marica Turčić
18. Katica Vodinelić-Imamović
19. Općinski načelnik, predsjednik Skupštine TZ Robert Anton Kraljić

 

Skupština turističke Zajednice bira predstavnike u skupštinu Turističke zajednice Primorsko-goranske županije iz redova članova Zajednice te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i Statutom.

 

TURISTIČKO VIJEĆE TZO MALINSKA-DUBAŠNICA

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice, a ima predsjednika i osam članova. Članove Turističkog vijeća bira Skupština iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Turističko vijeće provodi odluke i zaključke Skupštine, predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada, podnosi izvješće o svom radu Skupštini Zajednice, upravlja imovinom Zajednice, donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice, imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda, utvrđuje granice ovlasti za zastupanja Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice, donosi Poslovnik o svom radu, utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta, priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština, odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada, donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice, zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća, potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom.

 

Članovi Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica

Vrsta djelatnosti Član turističke zajednice Ime i prezime člana turističkog vijeća
1. Hotelska djelatnost Byder projektiranje d.o.o. Lidija Jurešić
2. GPP Mikić d.o.o. Nediljko Vučetić
3. Ugostiteljstvo, turizam “Pinia“ Ivica Turčić
4. Turističke agencije Kralj d.o.o. Tanja Lulić
5. Olivari d.o.o. Ivana Lesica
6. Ugostiteljska djelatnost Bar i more d.o.o. Leonard Lleshi
7. Konoba Nino Nikola Hržić
8. Privatni smještaj Katica Vodinelić-Imamović
9. Općinski načelnik, predsjednik turističkog vijeća Robert Anton Kraljić