NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK – ADMINISTRATOR I STRUČNI SURADNIK ZA PROMOCIJU I MARKETING

Na temelju čl. 42. Statuta Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske broj 18/20), čl. 21. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ((NN br. 52/19 i 42/20), direktor Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica, Daniel Manzoni, objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za

 • 1. radno mjesto STRUČNI SURADNIK-ADMINISTRATOR – 1. izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca
 • 2. radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROMOCIJU I MARKETING – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u razdoblju od godine dana uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 23/17, 72/17 i 52/19) kako slijedi:

 1.  da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustava u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;
 4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 5. da poznaje rad na osobnom računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 • naznaku za koje se radno mjesto natječu
 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta (izvornik iliovjereni preslik elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje izkojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o poznavanju svjetskog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz kojse vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

Napomena: Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 72/17) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica ( www.visitmalinska.com) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“ na adresu: Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica, Obala 46, 51511 Malinska, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do 15,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno do 29.01.2020.godine.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.01.2020. godine.

Ponude koje pristignu 29.01 2020. godine nakon 16,00 sati smatraju se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U Malinskoj, dana 20.01.2021. godine

Ur. broj: 4-1/2021
Kl.:2.2.3.1.

Direktor TZO Malinska-Dubašnica
Daniel Manzoni, mag.oec.


20/01/2021