Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATOR

Na temelju čl. 42.  Statuta Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske broj 18/20), čl. 21. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica, u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20), direktor Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica, Daniel Manzoni, objavljuje

 NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za  

 1. radno mjesto ADMINISTRATOR I- 1 izvršitelj na određeno vrijeme u razdoblju od jedne godine uz probni rad u trajanju od tri mjeseca

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završenu najmanje srednju školu (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
 3. da poznaje jedan strani jezik
 4. da ima položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

U vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj, kandidati moraju naznačiti radno mjesto za koje se natječu te moraju dostaviti:

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • izvornik ili presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) određene ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu godinu radnog iskustva (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; izvornik ili ovjereni preslik potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljiva vrsta poslova, potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
 • dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili preslika svjedodžbe, potvrda, uvjerenje, ili preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove, preslika indeksa fakulteta iz koje se vidi da je položen ispit ili potpisanu izjavu da poznaje rad na računalu)

Napomena: Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN br. 13/22) i Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19 i 42/20) ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, a iznimno položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

S kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz natječaja, održat će se razgovor putem kojeg će se vršiti i provjera znanja i sposobnosti.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice općine Malinska-Dubašnica

(www.visitmalinska.com) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz Natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto

na adresu: Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica, Obala 46, 51511 Malinska, osobno ili preporučenom poštom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neovisno o načinu dostave odnosno do 28.04.2022. godine do 15,00 sati.

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 20.04 2022. godine.

Ponude koje pristignu 28.04.2022. godine nakon 15,00 sati i nadalje, smatrat će se zakašnjelima.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Turistička zajednica općine Malinska-Dubašnica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Direktor TZO Malinska-Dubašnica

Daniel Manzoni

 

Klasa: 200-01/22-01-1
Ur. broj: 23-06/22-6

Malinska, 19.4.2022.


20/04/2022

Vezane objave