Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Natječaj za izbor direktora/direktorice TZO Malinska-Dubašnica

Na temelju članka 18. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine br. 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 26. Statuta Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 18/20), čl. 22. Pravilnika o radu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica i odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu donesenoj na 9. sjednici dana 19.4.2022.. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/direktorice Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

 

I.

Uz opće uvjete propisane Zakonom radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 5. da poznaje rad na osobnom računalu
 6. da izradi svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora/direktoricu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20).

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom/direktoricom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

 • životopis;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;
 • dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme koja se traži natječajem (točka I. stavak 1.) ili najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema; potvrde ranijih poslodavaca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica, vlastoručno potpisan u izvorniku (u papirnatom obliku) i u elektroničkom obliku na mediju za pohranu podataka,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na računalu)

Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

II.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata/kinje,
 • ime i prezime roditelja
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata/kinje,

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

Provjeru ispunjavanja uvjeta da kandidatu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, izvršit će Povjerenstvo za provedbu natječaja, podnošenjem zahtjeva nadležnom tijelu radi dostave podataka iz Kaznene i Prekršajne evidencije.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016.godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Kandidati dostavljaju isprave u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica dostaviti na uvid izvornike.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

 

III.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 15 od dana zaključenog Natječaja.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju, koji provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Kandidat/kinja će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte, najkasnije pet (5) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

O imenovanju direktora/direktorice Turističke zajednice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

 

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto“

na adresu:

Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica, Obala 46, 51511 Malinska,

osobno ili preporučenom poštom, a krajnji rok za dostavu prijava je 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine  Malinska-Dubašnica, do 15,00 sati neovisno o načinu dostave odnosno do 2.5.2022. godine do 15,00 sati.

 

Obavijest o raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica dana 22.4. 2022. godine.

Ponude koje pristignu 2.5. 2022. godine nakon 15,00 sati i nadalje, smatrat će se zakašnjelima.

 

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica
zastupano po predsjedniku:

Robert Anton Kraljić

 

KLASA: 200-01/22-01/02
URBROJ: 30-1/22-1
Malinska, 22. travnja 2022. godine

 

Dostaviti:

 1. Naslovu
 2. Pismohrani


22/04/2022

Vezane objave