Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

Izgrađena je na mjestu gdje se mještani najviše okupljaju u 17. stoljeću . Spominje se u dokumentu prilikom vizitacije 1663., gdje krčki biskup Franjo Marchi navodi kako se kapela nalazi „nella villa di fabri“ – u selu kovača. Dužina s apsidom 13,60 m, širina 7, 20. Iznutra je visoka 4 m. Zvonik na preslicu ima tri otvora, dva sa zvonima, dok su u trećem, manjem kameni ukrasi. Ulazom u crkvu dominira skulptura sv. Antona s Djetetom u naručju, smještenoj u polukružnoj niši u desnom stupu lože. Apsidalni dio je zatvoren i u funkciji je sakristije. Svetištem dominira mramorni barokni oltar i dva stupa s korintskim  kapitelima.  Na oltarnoj slici je sv. Anton s Djetetom u sredini, dok su prikazi sv. Josipa i sv. Marije smješteni sa strane. Crkva je značajna  po tome što ima dva istaknuta glagoljska natpisa.  Na nadvratniku portala je godna njegove gradnje, 1724.a na gornjem pragu desnog prozora, na pročelju je natpis : 1725. Mate Kraljić čini učinit ovu puneštru od svoga u Svetoga Antona. ( Mate Kraljić je o svom trošku napravio ovaj prozor)