Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

JAVNI POZIV – za iskazivanje interesa za organizaciju ugostiteljskih uslugaza vrijeme trajanja manifestacije „Homo na jidra“ u periodu od 8.-9.9.2023. godine

 

Temeljem usvojenog Godišnjeg programa rada sa financijskim planom Turističke zajednice Općine Malinska – Dubašnica za 2023. godinu, objavljuje se

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za organizaciju ugostiteljskih usluga za vrijeme
trajanja manifestacije „Homo na jidra“ u periodu od 8. – 9.9.2023. godine

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Turistička zajednica općine Malinska -Dubašnica (u daljnjem tekstu TZO Malinska – Dubašnica) poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (u daljnjem tekstu:ponuditelji) da podnesu ponudu za organizaciju ugostiteljskih usluga tijekom manifestacije „Homo na jidra”  pod uvjetima iz ovog natječaja.

 

2. LOKACIJA

TZO Malinska – Dubašnica organizator je manifestacije koje će se održati u razdoblju od 8.9. do 9.9.2023. godine na javnoj površini općine Malinska – Dubašnica. Predmet ovog Javnog poziva je lokacija kako slijedi:

Trg u Malinskoj

Priprema i postavljanje objekata, uređaja i opreme odvijat će se dana 8.9.2023. do 10:00 sati

Radno vrijeme ugostiteljskog objekta: 17:00 – 02:00

Raspremanje i čišćenje javne površine započet će 10. rujna u 05:00 sati i trajati će do 10:00 sati,
Pravo prijave imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponuditelj ne smije imati dugovanja po osnovi davanja o kojima vodi Porezna uprava te dugovanja naspram Općini Malinska – Dubašnica i TZO Malinska – Dubašnica po bilo kojoj osnovi.

 

3. OBVEZE IZABRANOG NOSITELJA

Organizirati ugostiteljsku djelatnost na manifestaciji „Homo na jidra“ sukladno čl. 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20 i 126/21 i to:

 • Postavljanje pokretnog ili montažnog ugostiteljskog objekta i sve potrebne ugostiteljske opreme sukladno prisilnim propisima
 • Imati u ponudi isključivo ponudu jela na bazi ribe i morskih plodova ( u sklopu manifestacije na dan 8.9.2023. osigurati „veliku padelu“ radi vizualne atraktivnosti gastro ponude)
 • Preuzeti trošak glazbenog izvođača na dan 8.9.2023. u dogovoru sa TZO Malinska-Dubašnica u visini 1.200,00 EUR
 • Osigurati čistoću (vraćanje u prvobitno stanje) lokacije po završetku manifestacija
 • Osigurati korištenje kartonske, papirnate ili drvene jednokratne ambalaže sa potrebe posluživanja hrane
 • Organizaciju osoblja potrebnog za obavljanje: posluživanja pića i hrane, čišćenja prostora, skupljanje i odlaganje otpada na za to predviđeno mjesto (po potrebi dodatni koševi za smeće)
 • Osiguranje profesionalne ugostiteljske opreme za posluživanje hrane i pića (šank) te stajaćih (barskih) i sjedećih stolova i klupa
 • U slučaju kršenja preuzetih obveza od strane izabranog ponuditelja, izabrani ponuditelj dužan je platiti TZO Malinska – Dubašnica ugovornu kaznu u iznosu od 3.000,00 EUR za svaki dan kršenja.

U slučaju da izabrani ponuditelj krši i/ili ne ispunjava preuzete obveze, TZO Malinska – Dubašnica ima pravo jednostranog raskida ugovora odnosno poništenja odluke o odabiru bez ikakvih obveza prema ponuditelju

 

4. ORGANIZATOR MANIFESTACIJA (TZO MALINSKA – DUBAŠNICA) PREUZIMA SLJEDEĆE OBVEZE I TROŠKOVE

 • Pribavu potrebnih suglasnosti od Općine Malinska-Dubašnica za postavljanje ugostiteljskih objekata
 • Postavljanje potrebne pozornice
 • Organizaciju glazbenog programa, razglasa i rasvjete u periodu od 8.9. -9.9.2023.
 • Organizaciju zaštitarske službe za cijelo vrijeme trajanja manifestacije
 • Prijavu javnog okupljanja za cjelokupnu manifestaciju
 • Promociju manifestacije

 

5. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

Ponuda treba sadržavati:

 1. Naziv/ime i prezime ponuditelja (adresa sjedišta/prebivališta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, telefon, e-mail, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke).
 2. Detaljni opis vrste ponude koja se nudi, asortiman robe, jela, pića, napitaka i drugih sadržaja
 3. (dekoracija prostora itd.).

Proizvodi i usluge u odnosu na koje je prihvaćena ponuda bitan su element Ugovora o organizaciji ugostiteljskih usluga pa ukoliko ponuditelj bude nudio proizvode različite od onih koje je naveo u svojoj ponudi, TZO MALINSKA – DUBAŠNICA može jednostrano raskinuti ugovor te isključiti ponuditelja iz predmetne manifestacije.

 

Uz ponudu je potrebno priložiti:

 1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti: preslika ili izvornik iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvadak ili izjava ne smiju biti stariji više od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda. Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 2. Dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti: popis minimalno 3 (slovima: tri) ugovora kojim se dokazuje sudjelovanje u svojstvu ugostitelja u manifestaciji istoj ili sličnoj kao što je predmet javnog poziva, izvršenim u razdoblju 2017. do 2022. godine, s naznakom vrijednosti projekta, datuma održavanja i naziva druge ugovorne strane (upisati u obrazac prijave)
 3. uvjerenje o plaćenim svim obvezama za koje evidenciju vodi Porezna uprava, ne starije od 30 dana; TZO Malinska – Dubašnica samostalno provjerava stanje duga kod Općine Malinska – Dubašnica
 4. Potpisanu izjavu kojom prihvaćaju sve uvjete iz ovog Javnog poziva (sadržano u obrascu ponude).

 

Obrazac ponude preuzeti ovdje.

 

6. ODABIR PONUDITELJA

Otvaranje i pregled ponuda provest će organizacijski odbor manifestacije, a odluku o izboru donosi direktor TZO Malinska – Dubašnica.
Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

 

Kriterij za odabir ponuditelja u Javnom pozivu su sljedećim redom:

 1. ispunjenje svih tehničkih, organizacijskih, općih i ostalih uvjeta ( 1-10 bodova)
 2. koncept ugostiteljske ponude, ponuđena dodatna vrijednost, posebna ponuda i drugi detalji ( 1 – 10 bodova)
 3. dosadašnje dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija ( 1 – 10 bodova)

 

7. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici TZO Malinska – Dubašnica.

TZO Malinska – Dubašnica će sa odabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o organizaciji ugostiteljskih usluga.

TZO Malinska – Dubašnica zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja.

TZO Malinska – Dubašnica nije dužna davati posebna obrazloženja zbog izbora ponuditelja i pri svemu ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Izabrani ponuditelj dužan je svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, osigurati poštivanje higijensko-tehničkih uvjeta i ishodovanje prethodne sanitarne suglasnost te ostalih suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju sudionika, TZO Malinska – Dubašnica ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Nepridržavanje uvjeta i sadržaja prihvaćene ponude razlog je za jednostrani raskid ugovora od strane TZO Malinska – Dubašnica.

 

8. ROK ZA PODNOŠENJE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Prijavitelji su dužni ponudu dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno na adresu TZO Malinska – Dubašnica: Turistička zajednica općine Malinska – Dubašnica, Obala 46, 51511 Malinska osobno ili preporučenom poštom.

Na omotnici treba naznačiti adresu: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA, Obala 46, 51511 Malinska uz naznaku «Ponuda za javni poziv » 

Ponude moraju biti zaprimljene u Turističkom uredu TZO Malinska – Dubašnica  najkasnije do 28. kolovoza 2023. godine do 15,00 sati neovisno o načinu dostave.

Ponude koje nisu potpune, pravovremene te koje ne udovoljavaju gore propisanim uvjetima neće se razmatrati.

Odluka o izboru ponuditelja objavit će se na web stranici Turističke zajednice općine Malinska – Dubašnica do 30. kolovoza 2023. godine.

 

TZO Malinska – Dubašnica

Dostaviti:

 1. Naslovu
 2. Pismohrani


18/08/2023

Verwandte Beiträge