Odluka o odabiru organizatora ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja manifestacije „Homo na jidra” u periodu od 8.9 – 9.9.2023. godine

8.9.-9.9.2023.

KLASA: 178-01/23-01/23

URBROJ: 48-03/23-4

Malinska, 30. kolovoza 2023. godine

 

Temeljem objavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za organizaciju ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja manifestacija „Homo na jidra u periodu od 8.9 – 9.9.2023. godine te zapisnika Organizacijskog odbora manifestacije od 29. kolovoza 2023. godine, direktor TZO Malinska-Dubašnica dana 30.8.2023. donio je sljedeću

O D L U K U

o odabiru organizatora ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja manifestacije „Homo na jidra” u periodu od 8.9 – 9.9.2023. godine

I.

Ovom Odlukom odabire se TT 1991 j.d.o.o., kao organizator ugostiteljskih usluga za vrijeme trajanja manifestacije „Homo na jidra” u periodu od 8.9 – 9.9.2023. godine.

II.

Ova odluka objavit će se na internetskim stranicama TZO Malinska – Dubašnica.

III.

S organizatorom iz toč. I. ove odluke, TZO Malinska – Dubašnica će sklopiti ugovor o organizaciji ugostiteljskih kojim se uređuju prava i obveze sukladno javnom pozivu.

 

  Daniel Manzoni
Direktor TU TZO Malinska-Dubašnica


30/08/2023