slots casino slots casino - TZO Malinska-Dubašnica slots casino
Obala 46, 51511 Malinska, Hrvatska

 

Kutak za vlasnike kuća i stanova za odmor

Informacije za vlasnike kuća i stanova za odmor

eVisitor – informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatni internetski portal, koji povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja. Od početka 2024. godine dostupna je besplatna mobilna aplikacija eVisitor.

UKOLIKO NEMATE PODATKE ZA PRISTUP SUSTAVU EVISITOR

Obveznik samo prvi puta osobno dolazi u nadležnu Turističku zajednicu podignuti korisničke podatke (korisničko ime, lozinka, TAN lista)


Potrebna dokumentacija :

 1. OSOBNA ISKAZNICA – osobe na koju glasi vlasnički list
 2. OIB
 3. VLASNIČKI LIST

U slučaju da vlasnik objekta ne može osobno preuzeti korisničke podatke, u njegovo ime to može učiniti opunomoćenik temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

Pozivamo sve obveznike da osobno dođu u Turistički informativni centar TZO Malinska-Dubašnica, kako bi, uz predočenje osobne iskaznice, preuzeli pristupne podatke (korisničko ime, lozinku, TAN listu) što će im omogućiti  nesmetano korištenje servisa eVisitor.

OBAVIJEST O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE  ZA 2024. GODINU

Od 01.01.2020. godine sukladno odredbi članka 15. Stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (Narodne novine broj 52/19), članka 1. stavka 2. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (Narodne novine broj 71/2019) te Zaključka Primorsko-goranske županije, Županijske skupštine Klasa:021-04/19-01/5, Urbroj:2170/1-01-01/5-19-28 od 12. rujna 2019. godine, primjenjuju se nove zakonske odredbe o turističke pristojbe kako slijedi:

Visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koju plača vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji
Po članu Iznos godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe
Za prvog člana 16,00 €
Za drugog člana 16,00 €
Za svakog sljedećeg člana   9,00 €

 

Sukladno odredbi članka 4. stavka 1, 2 i 3, Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju, u paušalnom iznosu ili na drugi način utvrđen ovim Zakonom, pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno:

 1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost
 2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu i
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.
turističku pristojbu ne plaćaju:
 1. djeca do 12 godina
 2. osobe s invaliditetom od 70 % i većim i jedan pratitelj
 3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
 4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 5. sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi i
 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

 

TURISTIČKU PRISTOJBU UMANJENU ZA 50 % PLAĆAJU:
 1.  osobe od navršenih 12 do 18 godina i
 2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).

 

Sukladno odredbi članka 8. ovoga Zakona članovima uže obitelji smatraju se:

bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.

 

Plaćanje turističke pristojbe sukladno odredbi članka 13. ovog Zakona za osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor
 • Vlasnici kuće, apartmana ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.
 • Vlasnik iz stavka 1. ovoga članka i članovi njegove uže obitelji plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70 %.
 • Osobe iz stavka 1. ovoga članka turističku pristojbu plaćaju kada u kući, apartmanu ili stanu za odmor u općini ili gradu izvan mjesta prebivališta borave u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.
 • Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, turističku pristojbu platiti u godišnjem paušalnom iznosu.
 • Kućom, apartmanom ili stanom za odmor, u smislu ovoga Zakona, smatra se svaka zgrada, apartman ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, a koji nije smještajni objekt iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
 • Odredbe stavaka 2. i 4. ovoga članka, osim na hrvatske državljane, primjenjuju se i na državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

 

Rok uplate turističke pristojbe turističkoj zajednici sukladno članku 17. stavku 3 i 4 ovog Zakona
 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je paušalni iznos turističke pristojbe uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.
 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji plaća turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju obvezan je uplatiti turističku pristojbu za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor zadnjeg dana boravka.

 

Način prijave i odjava turista sukladno 22. članka ovog Zakona
 • Vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući apartmanu ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.
 • Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove svoje uže obitelji, koji turističku pristojbu plaća u godišnjem paušalnom iznosu, prijavu i odjavu turističkoj zajednici obavlja prvi put prilikom plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe
 • Način prijave i odjave turista putem sustava eVisitor, podatke potrebne za prijavu/odjavu te način njihova utvrđivanja, prikupljanja i čuvanja ministar propisuje pravilnikom.

 

Prekršajne odredbe sukladno članku 29. ovog Zakona

Novčanom kaznom u iznosu od 132,72 do 265,44 € (1000,00 do 2000,00 kuna) kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

 1. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor ako ne uplati paušalni iznos turističke pristojbe do 15. srpnja tekuće godine ili ne uplati turističku pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući, apartmanu ili stanu za odmor, zadnjeg dana boravka (članak 17. stavci 3. i 4.) i
 2. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor koji propusti prijaviti ili odjaviti boravak osoba sukladno članku 22. stavcima 2. i 3. (članak 22. stavci 2. i 3.).

U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor novčanom kaznom u iznosu od 530,89 do 796,34 € (4000,00 do 6000,00 kuna).
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka nadležni inspektor može na mjestu počinjenja prekršaja naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 66,36 € (500,00 kuna).

 

Upute za plaćanje turističke pristojbe

Uplatnicu preuzimate iz sustava eVisitor ili u TIC-u TZO Malinska-Dubašnica, a plaćanje vršite u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.

U nalogu za plaćanje ispunjavaju se sljedeći podaci:

Turističku pristojbu potrebno je uplatiti na sljedeći način:

 • IBAN: HR9510010051725304741
 • Model:67
 • Poziv na broj: OIB VLASNIKA NEKRETNINE – broj objekta u sustavu eVisitor
 • Primatelj: Turistička pristojba – Malinska–Dubašnica
 • Opis plaćanja: Turistička pristojba
slots casino